Bomen

Bomen hebben een belangrijke functie in de woon- en leefomgeving van onze inwoners van onze gemeente. Ze vangen veel fijnstof op, zorgen ervoor dat regenwater beter wordt opgevangen bij zware buien en brengen verkoeling op warme zomerse dagen. Daarnaast bieden ze onderdak en voedsel aan kleine dieren en insecten. Kortom: het maakt onze leefomgeving in alle opzichten beter! Als gemeente doen we van alles om de bomenstand gezond te houden. Zo kunnen we nu en in de toekomst genieten van een groene omgeving.

Bijzondere bomen

We hebben een Lijst Bijzondere Bomen.

Vernieuwde bijzondere bomenlijst

De huidige bomenlijst is al weer 4 jaar oud, daarom wordt deze nu bijgewerkt. Tot en met zondag 8 mei 2022 konden inwoners het online aanmeldformulier invullen. Daar hebben ongeveer 40 mensen gebruik van gemaakt en bomen voorgedragen op bijna 200 locaties in de gemeente. Met een groep boomdeskundigen zijn al deze locaties bezocht en is een oordeel geveld over het al dan niet voordragen voor plaatsing op de Lijst bijzondere bomen. Deze groep heeft advies uitgebracht aan de wethouder. Het advies is door het college overgenomen met uitzondering van een locatie in Ellecom. In plaats van de 13 voorgedragen bomen worden hier 6 bomen opgenomen op de lijst. Het college is voor deze locatie eerder dit jaar een intentieverklaring aangegaan voor de bouw van een woning.

Het vaststellen van de Lijst bijzondere bomen gaat in twee stappen. Eerst ontvangen de eigenaren van de bomen (en in enkele gevallen de gebruikers/huurders van de betreffende tuin) een concept aanwijzingsbesluit. Zij hebben zes weken de tijd om, als ze het niet eens zijn met dit besluit, een zienswijze in te dienen. De zienswijzen worden beoordeeld en daarna stelt het college de Lijst vast en ontvangen de betrokkenen een definitief aanwijzingsbesluit. Dit staat voor oktober op de planning.

Alle aangemelde bomen zijn terug te vinden met een beoordeling of deze wel of niet toegevoegd worden aan de nieuwe Lijst bijzondere bomen

Welke bomen komen in aanmerking

De gemeenteraad heeft de kaders vastgesteld wanneer bomen in aanmerking komen voor plaatsing op de Lijst. Naast onderstaande kaders is het belangrijk dat de boom zichtbaar is vanaf de openbare ruimte en dat de boom nog jarenlang mee kan gaan.

  1. De boom is van groot belang voor de aankleding van de straat
  2. De boom is onvervangbaar, op korte afstand staat geen vergelijkbare boom
  3. De boom heeft een cultuurhistorische waarde
  4. De boom is een belangrijke karakteristiek in het landschap
  5. De boom is een gedenkboom, of is een zeldzaam boomsoort of –type
  6. De boom heeft een meer dan normale ecologische betekenis

Huidige lijst bijzondere bomen

We hebben in onze gemeente ook een heleboel bijzondere bomen. Bomen die een speciale plek hebben in onze samenleving, vanwege de historische waarde, de bijzondere soort of de plek waarop die staat. Het zijn bomen met een verhaal en deze willen we extra beschermen. Bijvoorbeeld door ze niet te (laten) kappen tenzij het echt niet anders kan. We gebruiken hiervoor een lijst met bijzondere bomen. Sommige daarvan staan in de openbare ruimte, sommige zijn particulier eigendom.

Lijst particuliere bijzondere bomen (PDF, 100 kB)

Lijst gemeentelijke bijzondere bomen (PDF, 95 kB) 

Niet op de lijst, toch een vergunning nodig

Er kan regelgeving zijn waardoor voor het kappen van 1 of meerdere bomen toch een vergunning nodig is. Ook al staan ze niet op de Lijst bijzondere bomen. Voorbeelden hiervan zijn de aanlegvergunning uit het bestemmingsplan, monumentenvergunning en de Wet Natuurbescherming.

Onderhoud aan bomen

Normaal onderhoud aan een boom op de Lijst bijzondere bomen mag zonder omgevingsvergunning. Zodra er meer dan 40% van de oorspronkelijke kroon wordt verwijderd, heeft dit ingrijpende gevolgen voor de boom en de omgeving. Dan is een omgevingsvergunning wel verplicht.

Houd rekening met de natuur! De werkzaamheden mogen geen vogels of andere beschermde diersoorten en planten verstoren. Kijk voor meer informatie in de Wet Natuurbescherming.

Bomenbeleid

Hoe we omgaan met het bomenbestand in onze gemeente, is vastgelegd in de Beleidsnota Bomen (PDF, 3,1 MB). We werken momenteel aan een vernieuwde Beleidsnota. We verwachten dat deze in de loop van 2022 wordt vastgesteld.

Onderhoud aan onze bomen

Kappen en snoeien

Om bomen gezond en sterk te houden, is het nodig om ze te snoeien. We voeren dit hoofdzakelijk uit buiten het broedseizoen, dus in de zomer, het najaar en in de winter. We doen dit per wijk en bekijken jaarlijks welke bomen gesnoeid moeten worden. De komende periode (week 47 t/m week 7 – 2022) voeren wij onderhoud uit in Dieren Noord Oost. Om te voorkomen dat takken op geparkeerde auto’s vallen, vragen wij u om uw auto ergens anders te parkeren wanneer u een hoogwerker in uw straat ziet staan.

Soms ontkomen we er niet aan en moeten bomen worden gekapt. Dit doen we als de boom ziek is of als de veiligheid in gevaar komt.

Lijst met bomen die we in 2022 gaan kappen en planten (PDF, 96 kB)

Kaart met de te kappen bomen

Dit jaar kappen we hout in een deel van de Beekhuizense bossen.

Aanplanten van nieuwe bomen

Naast dat bomen worden gekapt en gesnoeid, planten we jaarlijks ook veel nieuwe bomen. Zo blijft onze omgeving ook op de lange termijn groen, gezond en prettig om in te leven. We letten er extra goed op welke boomsoorten er al staan en welke worden geplant.

Ziekten en plagen bestrijden

Soms dreigen bomen te worden aangetast door insecten, of zijn bomen een ideale woonplaats voor insecten waar wij last van hebben. Denk bijvoorbeeld aan de eikenprocessierups. Als het nodig is, bestrijden we deze insecten. 

Overlast melden

Ervaart u overlast vanwege de bomen in uw straat of buurt? Op deze webpagina vindt u de belangrijkste oorzaken van overlast én wat wij eraan doen om deze overlast te voorkomen en te bestrijden. Heeft u toch nog vragen, meld het ons.