Energie en Landschap

Voor de korte en middellange termijn staat de opwek van energie uit zon en wind centraal. Hiervoor participeren we als stakeholder in het proces van de Regionale Energie Strategie (de RES) en werken we samen met onze inwoners aan de gemeentelijke beleidskader Energie en Landschap en Samen Energie Opwekken.

De RES: regionaal ontwerp voor zon, wind en warmte

De regio Arnhem Nijmegen werkt net als 29 andere regio’s in Nederland aan een Regionale Energie Strategie (de RES) waarin we samen onderzoeken waar en hoe we het beste duurzame energie op land kunnen opwekken. Wij nemen, als één van de vele stakeholders, actief deel aan deze langjarige regionale samenwerking om samen te komen tot een regionaal energielandschap met ruimte voor windmolens en zonnevelden. Dit heeft tot nu toe geleid tot een RES 1.0: de Regionale Energie Strategie Arnhem Nijmegen (maart 2021). Dit is de opvolger van het (voorlopig) concept bod waarmee het college van B&W in september 2020 heeft ingestemd.   

De RES 1.0

De gemeenteraden, Provinciale Staten en algemeen besturen van de waterschappen in de regio Arnhem Nijmegen moeten uiterlijk 15 juni 2021 een besluit nemen over de RES 1.0 (PDF, 19,8 MB). In een digitale storymap (PDF, 19,7 MB) is verdiepende informatie en kaartmateriaal over de RES 1.0 te vinden. Voor Rheden staat de besluitvorming van de RES 1.0 gepland voor de voorbereidende vergadering van 26 mei 2021 en de raadsvergadering van 8 juni 2021. Tijdens deze vergaderingen worden ook bovenstaande gemeentelijke beleidskaders behandeld.

Uiterlijk 1 juli 2021 wordt de RES 1.0 samen met een oplegnotitie, waarin alle reacties uit de regio Arnhem Nijmegen zijn verwerkt aangeboden aan het Nationaal Programma RES (NPRES) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). De RES is een meerjarig traject. Na de RES 1.0 volgt de RES 2.0, RES 3.0 enzovoorts.

Beleidskader Energie en Landschap en beleidskader Samen Energie Opwekken

Naast de RES werken we ook aan een lokale bijdrage die in ruimtelijke samenhang is met de ontwikkelingen op regionaal niveau. In het beleidskader Energie en Landschap wordt het speelveld vastgelegd waarbinnen ruimte is voor de opwek van duurzame energie. Tevens zijn er randvoorwaarden opgenomen hoe we duurzame energie een plek in het landschap kunnen geven met respect voor de bestaande kwaliteiten en waar we deze kwaliteiten mogelijk zelfs kunnen versterken. Het beleidskader Samen Energie Opwekken gaat in op de manier hoe wij initiatieven binnen onze gemeenten willen laten verlopen. Het geeft handvatten en een toetsingskader voor zowel proces- als financiële participatie. Dit beleidskader geeft initiatiefnemers inzicht in wat er van hun wordt verwacht en borgt gelijktijdig dat inwoners en andere belanghebbenden goed over projecten worden geïnformeerd en inbreng kunnen hebben bij projecten. Het beleidskader Energie en Landschap en het beleidskader Samen Energie Opwekken lagen tot en met 14 april 2021 ter inzage. Op 9 juni stemde de gemeenteraad in met deze beleidskaders. U kunt de vergadering terugkijken. Daar vindt u ook alle bijbehorende stukken.

Meer informatie

Wilt u graag meer weten over de RES of de beleidskader Energie en Landschap raadpleeg dan onderstaande links:

Vragen of suggesties?

Heeft u vragen en/of suggesties? Mail ons gerust via duurzaamwonen@rheden.nl of neem telefonisch contact met ons op.