Energie en Landschap

Voor de korte en middellange termijn staat de opwek van energie uit zon en wind centraal in onze klimaataanpak. WAT we in onze gemeente daarvoor gaan doen stellen we regionaal vast het proces van de Regionale Energie Strategie (de RES), regio Arnhem Nijmegen. HOE en onder welke voorwaarden we dat in onze gemeente gaan doen hebben we samen met onze inwoners uitgewerkt in de gemeentelijke beleidskaders Energie en Landschap en Samen Energie Opwekken.

De RES: regionaal ontwerp voor zon, wind en warmte

De regio Arnhem Nijmegen werkt net als 29 andere regio’s in Nederland aan een Regionale Energie Strategie (de RES). Daarin onderzoeken we samen waar en hoe we het beste duurzame energie op land kunnen opwekken en is er bovenlokale afstemming op winning en verdeling van duurzame warmte inclusief de daarvoor benodigde infrastructuur. Wij nemen, als één van de vele stakeholders, actief deel aan deze langjarige regionale samenwerking, om samen te komen tot een regionaal energielandschap met ruimte voor windmolens en zonnevelden. Op Regionale Energie Strategie (de RES), regio Arnhem Nijmegen is alle informatie te vinden over de RES, het proces en veel meer. Ook kunt u zich daar inschrijven voor de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van alle ontwikkelingen.

Beleidskader Energie en Landschap en beleidskader Samen Energie Opwekken

Naast de RES werken in onze gemeente aan kaders die gaan over hoe duurzame energie in onze gemeente opgewekt kan worden. Dat gaat niet alleen over ons landschap, maar ook over hoe inwoners hierbij betrokken kunnen en moeten worden. 

In het beleidskader Energie en Landschap geven we aan waar ruimte is voor de opwek van duurzame energie. Ook zijn er randvoorwaarden genoemd hoe we duurzame energie een plek in het landschap kunnen geven met respect voor de bestaande kwaliteiten en waar we deze kwaliteiten mogelijk zelfs kunnen versterken. 

Het beleidskader Samen Energie Opwekken gaat in op de manier hoe wij initiatieven binnen onze gemeenten willen laten verlopen. Het geeft handvatten en een toetsingskader voor zowel proces- als financiële participatie. Dit beleidskader geeft initiatiefnemers inzicht in wat er van hun wordt verwacht en borgt gelijktijdig dat inwoners en andere belanghebbenden goed over projecten worden geïnformeerd en inbreng kunnen hebben bij projecten. 

Op 9 juni 2021 stemde de gemeenteraad met de stukken. Het amendement ‘Energietransitie; voorkom onnodige schade’ werd door een meerderheid aangenomen. Dat betekent onder andere dat er tot juli 2023 geen nieuwe aanvragen voor grootschalige opwekprojecten in behandeling worden genomen en dat er een visie moet worden opgesteld om versnippering van het landschap te voorkomen. Ook leidde deze raadsavond tot het starten van een Burgerberaad over de vraag: Hoe wordt Rheden CO2-neutraal? Dat beraad vindt in 2022 plaats. U kunt de vergadering terugkijken en de bijbehorende stukken raadplegen.

Lokale initiatieven

Realisatie van zonneveld De Bocht

Bewoners realiseren samen met BV De Kas van Rijn en IJssel Energiecoöperatie een zonneveld van ruim 1 hectare aan de Spankerenseweg in Dieren. De tekst van de garantstelling is te vinden onder Akte van Borgtocht (PDF, 1,32 MB). Voor meer informatie over het project kunt u kijken op: Project ' Zonneveld De Bocht' | Rijn en IJssel Energiecoöperatie