Bodem en riolering

Bodemonderzoek

Regelmatig moet bij de aanvraag van een omgevingsvergunning bodemonderzoek worden gedaan. Maar ook als u een woning of perceel wilt kopen kan de hypotheekverstrekker of notaris hier om vragen. Alle bekende bodeminformatie kunt u opvragen via het Bodemloket Rheden: bodemloket@rheden.nl. Wij kunnen antwoord geven op de volgende vragen:

  • Is er eerder bodemonderzoek uitgevoerd op het perceel?
  • Zijn er in het verleden activiteiten geweest die mogelijk de bodem hebben vervuild?
  • Ligt er een (ondergrondse) tank of heeft die er ooit gelegen?
  • Is het mogelijk dat er nog explosieven uit de Tweede Wereldoorlog liggen?

Meer informatie over bodembeleid en bodemsanering vindt u op de website van de Provincie Gelderland. Zorg ervoor dat u met een erkend bodemonderzoeker in zee gaat.

Op de pagina Bodemkwaliteit en grondverzet staat meer informatie voor aannemers, makelaars en andere professionals.

Wilt u meer weten over lood en uw gezondheid, kijk dan op de pagina Lood in de bodem.

Explosievenonderzoek

Binnen onze gemeente liggen gebieden waar nog steeds explosieven uit de Tweede Wereldoorlog in de grond kunnen zitten. Bij graafwerkzaamheden dieper dan 30 centimeter in een verdacht gebied, is het nodig eerst een explosievenonderzoek (PDF ,259 kB) te doen.

Op de explosievenkaart ziet u waar deze van explosieven verdachte gebieden liggen. Ligt de grond waarin u wilt graven binnen het verdachte gebied, neem dan contact op met het bodemloket of mail naar bodemloket@rheden.nl. Wij kunnen u dan meer informatie geven over een eventueel onderzoek en een vergoeding van de kosten.

Grond afgraven of verplaatsen

Als u grond gaat afgraven, verplaatsen of op een andere plaats gebruiken, moet u dit melden. Soms heeft u een omgevingsvergunning nodig. Bijvoorbeeld als dit geregeld is door een aanlegvergunning in het bestemmingsplan. Ook kan onderzoek naar de kwaliteit van de grond nodig zijn.

Regenwaterafvoer

Heeft u bouwplannen waarbij de oppervlakte van alle nieuwe daken en bestrating (bijvoorbeeld van terras of oprit) meer dan 60 m2 bedraagt? Dan is de Verordening Afvoer Hemelwater en Grondwater van toepassing. Uitgangspunt is dat schoon regenwater niet in het riool terecht komt. Er zijn veel goede manieren om met  regenwater in uw tuin om te gaan.

Riool aansluiting

Voor het aansluiten op het gemeentelijke riool is een vergunning nodig. Deze kan alleen worden aangevraagd door de eigenaar of de aannemer (of een gemachtigde van een van beiden). Hiervoor vult u het formulier aanvraag aansluitvergunning riolering (PDF, 60 kB) in. En stuurt dit samen met de rioleringstekening en eventueel overige documenten naar ons op.

Kosten

De aansluitkosten verschillen per riooldiameter en liggen tussen de € 800,00 en € 1.250,00. De exacte aansluitkosten staan in de vergunning. Na betaling van de kosten, streven wij ernaar u binnen 3 weken aan te sluiten. We kijken daarbij samen met u naar een geschikt tijdstip en de exacte locatie van de aansluiting.