Aan de slag met warmtetransitie

De Warmtevisie Rheden is unaniem door de raad vastgesteld op dinsdag 20 april. In de warmtevisie staat een eerste richting beschreven waarom we waar, wanneer en hoe de komende jaren van het aardgas af kunnen gaan. De eerste belangrijke tussenstap is 2030, waar we, in lijn met het landelijk streven,  de eerste 3 á 4.000 woningen van het aardgas af willen hebben. In de tussenliggende periode zal door de gemeente veel aandacht worden besteed aan het energiezuiniger maken van woningen en het meenemen van de inwoners van Rheden in de warmtetransitie.

Als gemeente hebben we de ambitie uitgesproken om in 2040 CO2-neutraal en daarmee ook aardgasvrij te zijn. Om dat te kunnen bereiken is het vooral belangrijk dat we met zijn allen zoveel mogelijk besparen en isoleren. Want hoe minder energie we verbruiken hoe minder nog nodig is. Isoleren is dan ook een belangrijk onderdeel van de Warmtevisie Rheden.

Kansrijke buurten

De warmtevisie is opgesteld om richting te geven aan waar, wanneer en hoe de gemeente Rheden de komende jaren geleidelijk aardgasvrij kan worden. Het is een eerste stap en het echte werk begint eigenlijk pas nu. Aan de hand van een uitgebreide analyse zijn vier wijken als kansrijk bestempeld, om binnen nu en tien jaar van het aardgas te gaan. Dat zijn Dieren-West, Dieren-Noord boven de spoorlijn, het dorp Rheden en Velp-Zuid beneden de spoorlijn. In die analyse is onder andere gekeken naar de aanwezigheid van natuurlijke momenten, de technische mogelijkheden, de aanwezigheid van alternatieve warmtebronnen, initiatieven in de samenleving en het aandeel corporatiewoningen.

Starten met Dieren-West

Omdat veel inwoners in Dieren-West al actief zijn op het gebied van de energietransitie en zich daarin ook verenigd hebben, gaat de gemeente als eerste met deze wijk aan de slag. Samen met inwoners en andere stakeholders kan nu gewerkt worden aan een zogenaamd Wijk UitvoeringsPlan (WUP). In het WUP komt straks te staan welke woningen en straten in een buurt echt geschikt zijn en met welke techniek de stap naar aardgasvrij gezet wordt. En ook niet onbelangrijk; wat dit allemaal gaat kosten. Over dat laatste zijn er nog veel zorgen bij inwoners en raadsleden. En juist daarover is nog niet veel te vertellen. Wel wordt in aanloop naar het WUP ook meegedaan aan een internationaal project, gefinancierd door de EU, waarin de mogelijkheden worden onderzocht voor aantrekkelijke financieringsconstructies. Daarmee moet het straks ook voor minder kapitaalkrachtige inwoners mogelijk worden om hun woning van het aardgas af te krijgen. Wethouder Klomberg verwacht verder dat ook het Rijk zijn rol hierin ook gaat pakken en gemeenten meer helderheid gaat geven over welke middelen vanuit het Rijk beschikbaar worden gesteld.

Grootschalig opwekken duurzame energie

De Warmtevisie is niet het enige waar de gemeente op klimaatgebied mee bezig is. Het maakt deel uit van het gemeentelijke klimaatprogramma. Daarmee werken we aan een energie- en CO2-neutrale gemeente in 2040. Zo stellen we momenteel ook een beleidskader op voor het grootschalig opwekken van wind- en zonne-energie en zijn we in de Regio Arnhem Nijmegen 1 van de 17 gemeenten die samen de regionale energiestrategie (RES) opstelt.

Energiebesparing voorop

Ondertussen maken al veel inwoners gebruik van de Regeling toekomstbestendig wonen om concreet energie te besparen en duurzaam op te wekken. Het is erg belangrijk dat inwoners, bedrijven maar ook de gemeente actief inzetten op het besparen van energie. Alle energie die we niet gebruiken hoeven we immers ook niet op te wekken! De ambitie van de gemeente is om ongeveer de helft van de huidige energiebehoefte (±2800 terajoule) te besparen. Dat is erg ambitieus, maar door onze woningen zo goed mogelijk te isoleren en zo veel mogelijk te voorzien van heel zuinige apparatuur en verlichting, gaan we een heel eind komen. En ook op het gebied van de mobiliteit kunnen we fors gaan besparen door meer de (elektrische) fiets te pakken, het openbaar vervoer, of de elektrische auto.

Vragen?

Met vragen, suggesties en opmerkingen over de warmtevisie kunt u terecht bij het adviesteam Klimaat via duurzaamwonen@rheden.nl
Wilt u weten wat er in uw wijk speelt of hoe u mee kunt doen? Neem dan contact op met het buurtinitiatief bij u in de buurt:

Voor technische vragen, bijvoorbeeld wanneer uw CV-ketel aan vervanging toe is, maar ook advies over besparingsmogelijkheden in uw woning kunt u terecht bij het Energieloket Midden-Gelderland.