Woonvisie en Monitor woningmarkt

Woonvisie

In 2020 is de Woonvisie 2020-2026 (PDF, 21 MB) vastgesteld. Deze visie laat een toekomstbeeld zien hoe inwoners kunnen wonen en leven in onze gemeente. Daarnaast staat er in hoe we dit willen bereiken.

Enkele speerpunten uit de woonvisie:

1. Leefbare wijken

De verschillen tussen kwetsbare en sterke wijken worden steeds groter. In kwetsbare wijken is steeds meer hulp en zorg nodig, mensen ervaren meer overlast van elkaar en hebben de handen vol aan zichzelf. Het ontbreekt hen aan mogelijkheden om bij te dragen aan het verbeteren van de wijk. Dit willen we doorbreken door in deze wijken middeldure huur of koopwoningen toe te voegen. Hierdoor wordt het aantal sociale huurwoningen in deze wijken minder groot. Omdat we het aantal sociale huurwoningen gelijk willen houden, komen er sociale huurwoningen bij in wijken waar nu weinig van deze woningen zijn.

2. Passende woningen

We zetten vol in op het toevoegen van geschikte woningen voor ouderen in alle prijsklassen. Het realiseren van levensloopgeschikte woningen zorgt voor doorstroming op de woningmarkt. Ouderen laten woningen achter waar gezinnen weer in kunnen wonen. Deze gezinnen maken op hun beurt plaats voor starters. Zo vinden inwoners een woning die goed bij hun woonwensen past. Concrete plannen voor levensloopgeschikte woningen zijn er in Dieren bij het Bloemershofterrein en in Laag-Soeren.

3. Duurzame woningen

Door onder andere de Lening toekomstbestendig wonen stimuleren we particulieren hun woning te verduurzamen en levensloopgeschikt te maken. We zetten in op nieuwbouw en verbouw waarbij aandacht is voor energiebesparing en duurzame energieopwekking. Maar daarnaast is het ook belangrijk dat woningen worden aangepast aan klimaatverandering, waardoor hitte buiten de deur blijft en stortbuien kunnen worden opgevangen. Bijvoorbeeld door niet teveel stenen in de tuin te gebruiken en het afkoppelen van regenwater van het riool. Tot slot is hergebruik van materialen belangrijk en aandacht voor biodiversiteit.

4. Woningtekort terugbrengen

Voor 2027 willen we 550 woning realiseren om zo het woningtekort terug te dringen. Er zijn voldoende plannen binnen de dorpen om dit tekort in te lopen. De plannen voor de Imboslaan in Dieren, het Ziekenhuisterrein in Velp, het Bloemershofterrein in Dieren, en Park Daalhuizen dragen hier onder meer aan bij. In de Woonvisie zijn kwaliteitscriteria opgesteld voor de nieuwe woningen.

5. Wooncoach

Om de doorstroming bij ouderen te bevorderen die uit hun te grote eengezinswoningen willen verhuizen naar een beter passende woning, komt er een wooncoach.

6. Vernieuwende woonvormen

We gaan onderzoeken op welke manier vernieuwende woonvormen beter van de grond kunnen komen. Dit kunnen Tiny Houses zijn, maar ook een gezamenlijke woonvorm voor senioren en jongeren of woningen van duurzame materialen zoals hout of karton.

Belangstelling of meedenken?

Om de komst van vernieuwende woonvormen toch te stimuleren, willen we projectontwikkelaars of initiatiefnemers voor woningbouwplannen verbinden met potentiële bewoners. Wij komen graag in contact met mensen die in een groep/collectief optrekken om hun vernieuwende woonvorm waar te maken. Heeft u als individu interesse om in een vernieuwende woonvorm zoals een tiny house te wonen? Dan adviseren we u om u aan te sluiten bij een groep. Voor vragen over dit onderwerp kunt u contact met ons opnemen.

Woningmarktmonitor

Deze woningmarktmonitor geeft inzicht in waar we op dit moment staat met onze woonopgaves. De monitor is ook handig voor woningcorporaties, makelaars, huurdersverenigingen, projectontwikkelaars. Op die manier is iedereen op de hoogte van de situatie en kan de gemeente samen met haar partners  werken aan de doelen in de Woonvisie.

Bekijk de woningmarktmonitor