Kerkenvisie

De toekomst van kerkgebouwen

In Nederland worden steeds meer kerken aan de eredienst onttrokken of hebben eigenaren moeite met de instandhouding van het gebouw. Er zijn veel vragen over hoe we in de toekomst met onze kerkgebouwen om moeten gaan en het vraagt om maatwerk om die vragen te beantwoorden. Met het opstellen van een kerkenvisie willen we verkennen hoe we belangrijke en waardevolle religieuze gebouwen in stand kunnen houden. Het opstellen van een kerkenvisie wordt financieel mogelijk gemaakt door een subsidieregeling van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Kerkenvisie Rheden

Een kerkenvisie is een visie op de toekomst van kerkgebouwen. Met het opstellen van een kerkenvisie willen wij het gesprek op gang brengen over de kerkgebouwen in onze gemeente en onderzoeken wat er speelt bij kerkelijke gemeenten en andere eigenaren van kerkgebouwen. We willen bekijken hoe de kerkenvoorraad er voor staat, welke kansen en bedreigingen er zijn en of we door slimme samenwerking misschien ook kansen zien voor de kerkgebouwen. Kansen die nu wellicht onbenut blijven.

Kerkenpaspoort

Ieder gebouw krijgt een eigen paspoort met daarin de gegevens van het gebouw zoals de grootte, een beknopte historie, het gebruik, de bestemming en de kansen en bedreigingen voor het gebouw. Belangrijk is ook dat we daarover met de eigenaren en andere betrokkenen in gesprek gaan. Op basis daarvan weten we in de toekomst beter waar problemen zijn of dreigen, en waar kansen liggen.

Totstandkoming kerkenvisie

In het proces om te komen tot een voldragen visie beginnen we bij de eigenaren van de 30 kerkgebouwen in onze gemeente. Met hen gaan we eerst praten en verkennen hoe hun kerkgebouw er voor staat en tegen welke problemen en vragen ze aanlopen. In een later stadium kunnen ook andere geïnteresseerde partijen uit de samenleving worden betrokken.

Omdat een fysieke startbijeenkomst in verband met de coronamaatregelen niet mogelijk was, laten we via een video  zien wat de plannen zijn, gevolgd door een persoonlijk gesprek met onze medewerkers.

Gesprekspartners en -onderwerpen

We hebben Adviesbureau COUP uit Delft gevraagd om ons te helpen in dit proces. COUP heeft veel expertise en is o.a. betrokken bij het opstellen van kerkenvisies in andere gemeentes. Zij werken volgens een kerkenpaspoortenmodel.

Planning

De gesprekken met de eigenaren vinden in juli en augustus plaats. Het plan is om de concept-visie voor eind 2021 aan het college van burgemeester en wethouders voor te leggen.

Overzichtskaarten

Op de overzichtkaarten staan de bij ons de bekende kerkgebouwen en kerkhoven (PDF, 1,4 MB) ingetekend met een aanduiding van de huidige functie (PDF, 1,3 MB) en monumentenstatus (1,3 MB). Met de eigenaren van deze gebouwen en terreinen hebben wij contact gezocht en willen wij de komende maanden in gesprek. Heeft u aanvullingen of correcties? Dan kunt u deze mailen naar kerken@rheden.nl 

Contact

Heeft u vragen, opmerkingen of misschien wel ideeën voor een kerk bij u in de buurt, stuur dan een mail naar kerken@rheden.nl