Opvang nieuwkomers in Rheden

In onze gemeente willen we dat nieuwkomers meetellen en meedoen. We dragen als gemeente bij aan de opvang van vluchtelingen en aan de huisvesting voor statushouders. De ambitie is om vluchtelingen veilige en prettige opvang te bieden, die toekomstbestendig is en waarbij zij gelijke kansen krijgen.

Asielopvang in Rheden

Zo is er sinds 2022 een AZC in Velp. Daar vangt het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) 140 vluchtelingen op, waarvan 60 alleenstaande minderjarige vreemdelingen. Daarnaast heeft de gemeente Rheden tot twee maal toe onder haar verantwoording crisisnoodopvangplekken voor vluchtelingen beschikbaar gesteld (in De Steeg en in Dieren). Het huidige AZC in Velp sluit naar verwachting in april 2025 haar deuren. De gemeente verkent of de voortzetting van een AZC in de gemeente tot de mogelijkheden behoort. 

Opvang vluchtelingen uit Oekraïne in Rheden

Inmiddels vangt de gemeente Rheden in drie gemeentelijke opvanglocaties in totaal 311 vluchtelingen uit Oekraïne op. De opvanglocaties in de gemeente Rheden (Kerkallee en Vijverlaan in Velp en Arnhemsestraatweg (De Roskam) in Rheden zitten op dit ogenblik alle 3 vol. Naast de gemeentelijke opvangvoorzieningen verblijven er in de gemeente 38 Oekraïners bij gastgezinnen, de zogeheten particuliere opvang.

Huisvesting van statushouders in Rheden

Om de doorstroom van vluchtelingen in AZC’s te versnellen zouden statushouders sneller aan een woning moeten kunnen komen. Het aantal gehuisveste statushouders in Rheden blijft helaas achter ten opzichte van de taakstelling vanuit de rijksoverheid. Samen met de woningbouwcorporatie heeft de gemeente een plan van aanpak opgesteld om deze achterstand in te lopen. De basis van dit plan is uitstroom van statushouders naar sociale huurwoningen. Dat is de meest optimale oplossing om een bestaan in Nederland op te bouwen. De benodigde huisvesting zoeken we nu binnen de bestaande woningvoorraad. Het huidige woningaanbod sluit niet volledig aan bij wat er nodig is. Daarnaast verkent de gemeente alternatieve oplossingen zoals transformatie, bijzondere woonvormen, woning delen en flexwoningen.

Voorzieningen

Bij opvang horen ook voorzieningen als zorg, onderwijs en activiteiten. Deze voorzieningen zijn er voor alle Rhedenaren. Denk aan de huisarts, een taalcursus of onderwijs. Met onze partners in de gemeente en in de regio proberen we extra voorzieningen te regelen om iedereen zo goed mogelijk te helpen.