Veel gestelde vragen over de energietoeslag

Wat wordt onder ‘inkomen’ verstaan? En welke stukken moet ik daarbij aanleveren?

In de onderstaande tabel staat wat onder ‘inkomen’ wordt verstaan en wat u dan met de aanvraag moet meesturen. Huur-, zorg-, of kinderopvangtoeslag, kinderbijslag en incidentele giften worden niet tot het inkomen gerekend. 

Inkomen uit Bewijsstuk
Werk De laatste loonstrook. In geval van wisselend inkomen kopieën van de loonstroken van de afgelopen 3 maanden.
Een uitkering op basis van de IOW, Wajong, WIA, WAO, WAZ, WW, Anw of ziektewet (en mogelijke aanvulling vanuit de Toeslagenwet).  De laatste uitkeringsspecificatie. 
AOW en de eventuele AOW-partnertoeslag.  De laatste specificatie. 
Pensioen De laatste specificatie. 
PGB voor verlening zorg aan iemand die zorgbehoevend is.  De laatste specificatie of beschikking van de gemeente. 
Verhuur, onderhuur en/of kostgeld  Recent bankafschrift waaruit dit bedrag blijkt. 

Heffingskortingen van de Belastingdienst: 
heffingskorting minst verdiende partner
combinatiekorting

Recent bankafschrift waaruit dit bedrag blijkt. 
Onderneming  BTW opgave van het kwartaal voorafgaand aan de maand waarin u de energietoeslag aanvraagt, aan. Is geval aanvrager is vrijgesteld van de BTW aangifte moet de inkomstenbelastingaangifte over 2022 aangeleverd worden. 
MSNP of WSNP traject  Een kopie van de beschikking van gemeente of rechtbank. 

 

Toelichting op de gebruikte afkortingen:

  • IOW: wet inkomensvoorziening oudere werklozen
  • Wajong: Wet werk en arbeidsondersteuning Jonggehandicapten
  • WIA: Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  • WAZ: Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen
  • WW: werkloosheidswet
  • Anw: Algemene nabestaandenwet
  • AOW: Algemene Ouderdomswet
  • PGB: persoonsgebonden budget (vanuit de Jeugdwet, Wet maatschappelijke ondersteuning, Zorgverzekeringswet en Wet langdurige zorg)

Krijg ik een ontvangstbevestiging bij mijn aanvraag?

Ja, u ontvangt per mail een bevestiging dat uw aanvraag ingediend is. In deze bevestiging staat ook uw casenummer. Let op! Deze mail kan ook in uw ongewenste map (spam) terecht komen. Als u niets ontvangt, neemt u dan contact op met Bureau minimaregelingen via telefoonnummer 033-3035455. 

Ik ben bewindvoerder, kan ik de energietoeslag voor mijn client aanvragen? 

U kunt een aanvraag voor uw client indienen.  U kunt het rekeningnummer van de beheerrekening invullen. Bij het aanleveren van inkomensgegevens kunt u gebruik maken van de upload functie. U heeft geen DigiD nodig. 

Ik heb een vraag over mijn digitale aanvraag, wie kan ik bellen? 

Met vragen over een ingediende aanvraag kunt u bellen met 033-3035455 van maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 - 17.00 uur. Een medewerker van gezondverzekerd.nl helpt u verder. U kunt dit nummer ook bellen als u tijdens het aanvraagproces ergens tegenaan loopt. 

Ik wil graag een papieren aanvraagformulier, kan dat?

De energietoeslag 2023 moet digitaal aangevraagd worden. Als u dat niet kunt of niet in het bezit bent of toegang heeft tot een pc/laptop/smartphone kunt u langskomen op het inloopspreekuur van de Formulierenhulp. Zij kunnen u helpen bij uw aanvraag.

Wat gebeurt er als mijn aanvraag niet compleet is?

U ontvangt dan (per mail) een bericht waarin staat welke informatie wij nog van u nodig hebben en binnen welke termijn u dat aan moet leveren. Houdt daarvoor uw mailbox goed in de gaten. U moet op tijd reageren op deze mail, anders wordt uw aanvraag niet behandeld. 

Ik maak gebruik van de Gelrepas, Gemeentepolis, Kwijtschelding gemeentebelasting; krijg ik de toeslag automatisch? 

Nee, dat is helaas niet mogelijk. U moet de energietoeslag zelf aanvragen.

In ben gehuwd/woon samen met mijn partner, kunnen wij straks allebei de toeslag aanvragen? 

Nee, er wordt maar één toeslag uitbetaald per huishouden. Mensen die samen een huishouden vormen betalen maar één keer de energierekening. 

Ik ben student en huur een kamer, kan ik de energietoeslag aanvragen?

Nee, bent u student (jonger dan27 jaar) en ontvangt u een basis- en aanvullende beurs (op grond van de Wet studiefinanciering 2000)? Dan kunt u geen energietoeslag aanvragen. U ontvangt via DUO een tegemoetkoming in uw energiekosten. 

Ik ben geen student en huur een kamer, kan ik de energietoeslag aanvragen?

Ja, u kunt de energietoeslag aanvragen. 

Hoe lang duurt het voor ik bericht krijg/besluit krijg over mijn aanvraag? 

U ontvangt uiterlijk binnen 8 weken bericht.

Wanneer krijg ik uitbetaald als mijn aanvraag positief wordt beoordeeld? 

Als u de energietoeslag toegekend heeft gekregen, betalen wij deze uiterlijk binnen 6 weken aan u uit. 

Wat gebeurt er als mijn aanvraag niet wordt toegekend?

Als u niet aan de voorwaarden voldoet, wordt aanvraag afgewezen. U krijgt daar bericht van ons over. Daarin staat ook hoe u bezwaar kunt maken tegen dit besluit. 

Moet ik straks nog belasting betalen over deze toeslag? 

De energietoeslag wordt onbelast verstrekt. Dat betekent dat de ontvangst ervan géén gevolgen heeft voor het recht op en de hoogte van de huurslag, de zorgtoeslag, de kinderopvangtoeslag en het kindgebonden budget van de ontvanger(s), en ook niet voor de hoogte van de eigen (inkomensafhankelijke) bijdrage in de zorg. Ontvangt u een uitkering op grond van de Participatiewet? Dan is de energietoeslag ook uitgesloten bij de vaststelling van het vermogen. 

Wat is Ockto? 

Met Ockto deelt u makkelijk en veilig de financiele gegevens die nodig zijn voor het aanvragen van de energietoeslag.  Ockto begeleidt u langs verschillende sites van de overheid waar financiele gegevens over uw huishouden beschikbaar zijn, zoals de Belastingdienst en het UWV. Dit heet een ‘Oxkto reis’. Dit kan u tijd besparen doordat u niet zelf de juiste stukken in uw administratie hoeft op te zoeken. Uw aanvraag is in een keer compleet waardoor deze sneller afgehandeld kan worden. Octo zelf heeft geen inzage in uw gegevens: Ockto geeft alleen (versleuteld) gegevens door die nodig zijn voor uw aanvraag energietoeslag. Ockto slaat ook geen gegevens over u of uw aanvraag op. 

Is Ockto veilig? 

Ockto staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank. De Ockto-app is AVG-compliant en ISO/IEC 27001 gecertificeerd. Let altijd op waar u apps zoals Ockto of voor mobiel bankieren gebruikt. Het beste kunt u gevoelige info niet opvragen op open netwerken, zoals een wifi netwerk in een restaurant. 

Moet ik een app downloaden als ik voor deze aanvraag van Ockto gebruik wil maken? En kan/moet ik de app na afloop weer verwijderen? 

Ja, het downloaden van de app is noodzakelijk om met Ockto gegevens te kunnen aanleveren. De ockto app is te installeren op telefoons die het besturingssysteem Android of iOS (Apple) hebben. Andere besturingssystemen worden niet ondersteund. U kunt dan geen gebruik maken van Ockto en moet uw gegevens op een andere manier aanleveren. U kunt de app na het aanvragen van de toeslag weer verwijderen. U kunt hem ook op uw telefoon laten staan: wellicht komt deze bij een andere aanvraag nog eens van pas. 

Ik heb geen eigen device (smartphone/pc/laptop) maar leen deze van een buurvrouw/vriend/ collega etc. kan ik dan ook van Ockto gebruik maken?

Ja, dat kan. Het maakt niet uit vanwaar de Ockto-reis word gestart. Na het invoeren van de unieke AET code (casenummer) kan de Ockto-reis gestart worden. U levert via DigiD dan de gegevens aan; dit is niet aan een apparaat gebonden.

Is Gezondverzekerd.nl een website van de gemeente? 

De gemeente werkt samen met Gezondzekerd: voor de gemeentepolis maar ook voor de energietoeslag. U kunt veilig via deze site de energietoeslag 2023 aanvragen.

Wie is ‘Bureau Minimaregelingen'?

Bureau minimaregelingen is onderdeel van Gezondverzekerd. Zij handelen de aanvragen energietoeslag namens de gemeente af. Bureau Minimaregelingen is telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen: 09:00 - 12:00 uur en tussen 13:00 - 17:00 uur op telefoonnummer 033 - 30 35 455.