Melding psychische hulp (Wvggz)

Het kan zijn dat mensen zichzelf of anderen iets dreigen aan te doen door een psychiatrische aandoening. Dan is hulp nodig. Als de betrokkene geen hulp wil, kan verplichte geestelijke gezondheidszorg worden ingezet. Maakt u zich zorgen over iemand? Denkt u dat deze persoon dringend verplichte psychische hulp nodig heeft? U kunt dan een melding doen in het kader van de Wet verplichte ggz (Wvggz).

Wij onderzoeken of verplichte zorg nodig is. Als wij vinden dat dit noodzakelijk is, dan vragen wij aan de officier van justitie een zorgmachtiging (ZM) bij de rechter aan te vragen. De rechter beslist uiteindelijk of verplichte zorg wordt ingezet. Deze gang van zaken is geregeld in de Wvggz.

Hoe kunt u een Wvggz-melding doen?

Voor een melding kunt u bellen met 088 355 52 00, maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur, of mailen naar centraalmeldpunt@vggm.nl.

Als u een melding doet, wordt er gevraagd naar:

  • Uw naam en contactgegevens
  • Naam en contactgegevens van betrokkene
  • Inhoud van de melding
  • Achtergrond en ziektebeeld van betrokkene
  • Mate van dreiging: kans dat betrokkene zichzelf of ander iets aandoet  

Wat gebeurt er met uw melding?

Een psychiatrisch geschoolde medewerker maakt een afweging of de betrokkene zichzelf of anderen ernstig nadeel kan toe brengen, en of een psychiatrische stoornis daarbij een rol speelt. De medewerker schat ook in of verplichte zorg noodzakelijk is. Waar nodig overlegt hij met andere hulpverleners. Verplichte zorg is zeer ingrijpend voor de betrokkene. Het wordt alleen ingezet als het echt niet anders kan. Verplichte zorg wil niet zeggen dat de betrokkene altijd wordt opgenomen; het kan ook zijn dat zorg thuis wordt ingezet.

Wat gebeurt er als acuut gevaar dreigt?

In geval van een crisis, kan onmiddellijk verplichte psychische zorg worden ingezet. De burgemeester moet daarna binnen 18 uur een crisismaatregel nemen. Dit gebeurt op basis van een medische verklaring van een psychiater.

Krijgt u als melder informatie over het verkennend onderzoek?

Bent u een naast familielid en nauw verbonden met de betrokkene? Dan hoort u van ons binnen 14 dagen de uitkomst van een eventueel verkennend onderzoek. Als u het niet eens bent met de uitkomst, hebt u het wettelijk recht om te eisen dat de officier van justitie de zaak toch onderzoekt. Als u geen naast familielid bent van de betrokkene, dan kunnen wij u volgens de AVG (privacywet) niet over de uitkomst informeren.

Wat betekent verplichte zorg voor u als betrokkene?

Verplichte zorg wordt ingezet als u zichzelf of anderen ernstig nadeel toebrengt door psychische problemen.
In deze situatie nemen anderen besluiten over u. U heeft het recht uw wensen te laten horen. U heeft ook recht op hulp van een patiëntenvertrouwenspersoon (pvp), iemand die in dienst is van de onafhankelijke Stichting PVP. Wilt u steun van een vertrouwenspersoon? Geef dan toestemming uw contactgegevens door te geven aan de Stichting PVP.
U kunt ook zelf contact opnemen via tel. 0900-4448888 of door te mailen naar helpdesk@pvp.nl