Bomen

Bomen hebben een belangrijke functie in de woon- en leefomgeving van onze inwoners van onze gemeente. Ze vangen veel fijnstof op, zorgen ervoor dat regenwater beter wordt opgevangen bij zware buien en brengen verkoeling op warme zomerse dagen. Daarnaast bieden ze onderdak en voedsel aan kleine dieren en insecten. Kortom: het maakt onze leefomgeving in alle opzichten beter! Als gemeente doen we van alles om de bomenstand gezond te houden. Zo kunnen we nu en in de toekomst genieten van een groene omgeving. 

Maak uw keuze:

Melding doen

Zie je loshangende takken of denk je dat de boom een risico is voor de veiligheid? Doe dan een melding. 

Bekijk de belangrijkste oorzaken van overlast en wat wij er wel of niet aan doen

Melding maken

Onderhoud gemeentebomen

Alle bomen die van de gemeente zijn, controleren we minimaal eens in de 3 jaar. Dit gebeurt door speciaal opgeleide boomdeskundigen. Zij geven per boom een (snoei)advies. 

Kappen en snoeien

Om bomen gezond en sterk te houden, is het nodig om ze te snoeien. We voeren dit hoofdzakelijk uit buiten het broedseizoen, dus in de zomer, het najaar en in de winter. We doen dit per wijk en bekijken jaarlijks welke bomen gesnoeid moeten worden. Om te voorkomen dat takken op geparkeerde auto’s vallen, vragen wij u om uw auto ergens anders te parkeren wanneer u een hoogwerker in uw straat ziet staan.

Soms ontkomen we er niet aan en moeten bomen worden gekapt. Dit doen we als de boom ziek is of als de veiligheid in gevaar komt.

Bekijk het overzicht van de bomen die we gaan kappen in 2024

Bekijk op de kaart welke bomen we gaan kappen

Aanplanten van nieuwe bomen

Naast dat we bomen kappen en snoeien, planten we ook jaarlijks veel nieuwe bomen. Zo blijft onze omgeving ook op de lange termijn groen, gezond en prettig om in te leven. We letten er extra goed op welke boomsoorten er al staan en welke we planten. Hierbij kijken we ook naar boomsoorten die bijdragen aan het vergroten van de biodiversiteit.

Ziektes en plagen bestrijden

Soms dreigen bomen te worden aangetast door ziektes, of zijn bomen een ideale woonplaats voor insecten waar wij last van hebben. Denk bijvoorbeeld aan de eikenprocessierups. Als het nodig is, bestrijden we deze insecten.

Lijst bijzondere bomen

We hebben in onze gemeente ook een heleboel bijzondere bomen. Bomen die een speciale plek hebben in onze samenleving, vanwege de historische waarde, de bijzondere soort of de plek waarop die staat. Het zijn bomen met een verhaal en deze willen we extra beschermen. Bijvoorbeeld door ze niet te (laten) kappen tenzij het echt niet anders kan. We gebruiken hiervoor een lijst met Bijzondere Bomen.

Definitief aanwijzingsbesluit Lijst bijzondere bomen

Het definitieve aanwijzingsbesluit Lijst bijzondere bomen en de daarbij horende stukken zijn ter inzage gelegd. Iedere 4/5 jaar actualiseren we deze lijst. Inwoners en belangenverenigingen hebben voor bijna 200 locaties bomen aangedragen voor plaatsing op de lijst. Plaatsing op de lijst vindt plaats door een aanwijzingsbesluit van het college. Allereerst ontvangen de betreffende boomeigenaren en gebruikers een concept aanwijzingsbesluit. Zij hebben 6 weken de tijd om een zienswijze in te dienen. De 4 ingediende zienswijzen hebben niet geleid tot een wijziging. Met deze actualisatie voegen we bijna 200 bomen toe, waarna de totale lijst gaat bestaan uit ongeveer 8400 bomen (1400 particulier en 7000 gemeente).

Bekijk de nieuwe en de te verwijderen bomen voor op de lijst (PDF, 135 kB)

Bekijk de gemeentelijke Lijst bijzondere bomen (PDF, 354 kB)

Bekijk de particuliere Lijst bijzondere bomen (PDF, 340 kB)

Beroep

Belanghebbenden die al een zienswijzen hebben ingediend en inwoners en belangenverenigingen die kunnen aantonen dat zij niet eerder in staat waren om een zienswijzen in te dienen, kunnen gedurende 6 weken tegen het aanwijzingbesluit Lijst bijzondere bomen beroep indienen bij de rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht.

Locatie Arnhem
Postbus 9030
6800 EM Arnhem

Voorwaarden

De gemeenteraad heeft kaders vastgesteld wanneer een boom in aanmerking komt voor deze lijst.

  1. De boom is van groot belang voor de aankleding van de straat.
  2. De boom is onvervangbaar, op korte afstand staat geen vergelijkbare boom.
  3. De boom heeft een cultuurhistorische waarde.
  4. De boom is een belangrijke karakteristiek in het landschap.
  5. De boom is een gedenkboom, of is een zeldzaam boomsoort of –type.
  6. De boom heeft een meer dan normale ecologische betekenis.

Een bijzondere boom aanmelden

1 keer in de 4 jaar kunt u bijzondere bomen aanmelden via een online aanmeldformulier. Met een groep boomdeskundigen bezoeken wij dan deze locaties en adviserenhet college of ze wel of niet op de lijst geplaatst worden. De lijst Bijzondere Bomen krijgt in 2023 een update.

Particuliere bomen

Heeft u zelf een boom in de tuin? Dan adviseren wij u om de boom regelmatig te onderhouden en te controleren op zichtbare gebreken. Dit kan u zelf of door een boom deskundige laten doen. Ontdekt u of de deskundige tijdens een boom veiligheidscontrole gebreken? Dan moet u actie (laten) ondernemen om de bijbehorende risico’s te beperken. Houd hierbij rekening met de natuur. De werkzaamheden mogen geen vogels of andere beschermde diersoorten en planten verstoren. 

U bent als eigenaar aansprakelijk voor voorzienbare schade zoals een vallende tak of een omgevallen boom. Diegene die schade lijdt moet aan kunnen tonen dat u als boomeigenaar onvoldoende zorg heeft gedragen aan het voorkomen van deze schade. 

Een boom kappen

Staat uw boom vermeld op de lijst Bijzondere Bomen? Dan heeft u een omgevingsvergunning nodig om deze te mogen kappen. 

Maar ook al staat uw boom niet op de lijst Bijzondere Bomen, kan er wel andere regelgeving van toepassing zijn (bestemmingsplan en/of monumentenvergunning) waarvoor u toch een aanlegvergunning nodig heeft. Of de Wet Natuurbescherming waarvoor u een ontheffing Wet Natuurbescherming nodig heeft. Deze ontheffing kunt u aanvragen bij de provincie Gelderland.

Aanvraag

Aanvraag indienen om een boom te kappen

Kosten

Voor de aanvraag van een aanlegvergunning betaalt u legeskosten . Voor de aanvraag van een omgevingsvergunning betaalt u geen legeskosten.

Bomenbeleid

Hoe we omgaan met het bomenbestand in onze gemeente, is vastgelegd in de Beleidsnota Bomen (PDF, 3,1 MB)