Vraag- en antwoord tijdelijke noodopvang voor 260 vluchtelingen in voormalige zusterflat Velp

Algemene Informatie

Vraag: Wanneer start de opvang?
Antwoord: Vanaf 1 september 2024 tot uiterlijk 15 juli 2026 zal de voormalige zusterflat aan de Broekstraat 9 in Velp opnieuw tijdelijke opvang bieden aan 260 asielzoekers. Dit initiatief is bedoeld om de druk op het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) te verlichten door een tekort aan opvangplekken in Nederland.

Vraag: Om hoeveel asielzoekers gaat het?
Antwoord: Het gaat om maximaal 260 bewoners.

Vraag: Wat voor soort opvanglocatie wordt Velp?
Antwoord: In Velp komt een tijdelijke opvanglocatie (azc). Dit betekent dat hier zowel gezinnen als alleenstaanden worden gehuisvest van diverse nationaliteiten. Er wonen mensen die in de oriëntatiefase (geen beschikking van de IND) of inburgeringsfase (verblijfsvergunning) zitten. Na een periode kunnen sommige bewoners in de terugkeerfase terechtkomen omdat hun asielaanvraag wordt afgewezen. De verblijfstijden van deze diverse groepen lopen daardoor nogal uiteen.

Reden en Verantwoordelijkheid

Vraag: Waarom is deze opvanglocatie nodig?
Antwoord: Er is momenteel een ernstig tekort aan opvangplekken voor vluchtelingen in Nederland. Het COA kan de druk niet meer aan en doet een beroep op gemeenten om extra opvangplekken te realiseren. De gemeente wil haar maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen om deze druk te verminderen.

Vraag: Waarom zegt de gemeente ‘ja’ tegen deze opvang?
Antwoord: De gemeente neemt hiermee haar (sociale) verantwoordelijkheid voor de opvang van asielzoekers, en voldoet aan haar taakstelling. De opvanglocatie verschaft ook directe en indirecte werkgelegenheid (toeleveranciers, schoonmaak, onderwijs, beveiliging, etc.).

Vraag: Heeft de gemeente een specifieke taakstelling voor de opvang van vluchtelingen?
Antwoord: Ja, volgens de Spreidingswet heeft de gemeente sinds 1 februari 2024 een taakstelling voor de opvang van 215 vluchtelingen. Deze plekken moeten per 1 juli 2025 gerealiseerd zijn.

Vraag: Waarom komt er nu een nieuwe opvanglocatie?
Antwoord: Het COA heeft te maken met een stijging van de bezetting op de opvanglocaties en is op zoek naar extra opvangcapaciteit. Daarnaast is er sprake van een verhoogde instroom, onder andere uit Syrië, Somalië, Eritrea, Irak en Afghanistan. Het is de verwachting dat deze toestroom voorlopig niet afneemt. De gemeente is een gastvrije gemeente en wil haar verantwoordelijkheid nemen om ook na sluiting van het azc aan de Arnhemsestraatweg en richting de toekomst opvangplekken voor asielzoekers aan te bieden.

Locatie en Kosten

Vraag: Waarom is de voormalige zusterflat gekozen als opvanglocatie?
Antwoord: De zusterflat diende van 2015 tot 2017 ook al als tijdelijke opvanglocatie voor vluchtelingen. Daarom kan deze locatie snel en effectief worden omgevormd naar een opvanglocatie die voldoet aan de huidige kwaliteitseisen.

Vraag: Huurt de gemeente de locatie? 
Antwoord: De gemeente huurt de zusterflat van verhuurder Rudius. 

Vraag: Wat is het IJsseldistrict project en hoe beïnvloedt dit de opvang?
Antwoord: De grond waarop de zusterflat staat, valt binnen het project IJsseldistrict, een toekomstig woningbouwproject. De planning en ontwikkeling van de nieuwe woningen blijven op schema en de opvang zorgt niet voor vertraging van dit project.

Vraag: Hoe worden de kosten voor de opvang gedekt?
Antwoord: De gemeente opent deze locatie in eigen beheer. Het COA ondersteunt in het regelen van zorg en de uitkering van leefgeld. Alle kosten rondom de realisatie van de opvang worden gedekt door het Rijk, inclusief zowel de renovatie- als de dagelijkse operationele kosten.

Bewonersinformatie

Vraag: Waar komen de mensen vandaan?
Antwoord: Mensen van diverse nationaliteiten, maar de grootste groep zal worden gevormd door Syriërs, Eritreeërs, Irakezen, Somaliërs en Afghanen. Dit zijn de nationaliteiten van de mensen die zich op dit moment het meest melden aan de Nederlandse grens en asiel aanvragen.

Vraag: Hoe is de verhouding volwassenen/kinderen/tieners/gezinnen/alleenstaanden?
Antwoord: Op dit moment kunnen wij daar nog weinig over zeggen omdat dat nog niet duidelijk is. Bij andere opvanglocaties zijn ongeveer 10 tot 15% van de bewoners leerplichtige kinderen. De verhouding tussen gezinnen en alleenstaanden is gemiddeld 40-60.

Vraag: Kunnen asielzoekers straks vrij in- en uitlopen?
Antwoord: Ja, uiteraard kunnen bewoners vrij in- en uitlopen, net als bij andere opvanglocaties.

Vraag: Wat doen de asielzoekers de gehele dag?
Antwoord: Bewoners voorzien zelf in het dagelijkse levensonderhoud: zij moeten dus zelf boodschappen doen en koken. Ook worden zij betrokken bij de dagelijkse gang van zaken op de opvanglocatie zoals schoonmaak en onderhoud. Er is begeleiding om hen kennis te laten maken met Nederlandse gewoonten en gebruiken.

Asielzoekers mogen tijdens de eerste 6 maanden van de asielprocedure nog niet werken. Het is daarom wenselijk om activiteiten aan te bieden die een zinvolle dagbesteding opleveren. Verschillende organisaties zoals het COA, Vluchtelingenwerk en vrijwilligersorganisaties kunnen hierbij helpen. Er kunnen bijvoorbeeld bokslessen of naaiateliers worden georganiseerd.

Vraag: Waar gaan de kinderen naar school?
Antwoord: Voor wat betreft het onderwijs is het zo dat asielzoekers, net als iedereen, vrij zijn in hun keuze voor een school. De gemeente gaat in overleg met de onderwijsinstellingen over de wijze waarop leerplichtige kinderen het beste onderwijs kunnen krijgen en de eventuele (rijks) vergoedingen die daarbij horen, etc. De kinderen zullen instromen op lokale scholen.

Invloed op de gemeenschap

Vraag: Wat betekent het asielzoekerscentrum voor bedrijven, instellingen, verenigingen in Velp?
Antwoord: Bewoners van een opvanglocatie kunnen ervoor kiezen om bijvoorbeeld lid te worden van de plaatselijke voetbalvereniging. Men doet met name boodschappen in de nabije omgeving van een locatie. Bewoners ontvangen een bedrag per week om te besteden aan eten, kleding, etc.

Vraag: Hoe zit het met de veiligheid?
Antwoord: Om te zorgen voor de veiligheid van bewoners, zijn de opvanglocaties alleen toegankelijk voor bewoners en werknemers van de opvang. Daarnaast komt er 24 uur per dag en zeven dagen per week beveiliging in en rond het gebouw om de veiligheid van bewoners, gebruikers en de omgeving te waarborgen. 

Via een nog aan te kondigen telefoonnummer zijn ze 24/7 bereikbaar voor veiligheidssituaties die direct met de opvang te maken hebben. Voor acute situaties kunt u terecht bij 112 of belt u de politie op (0900) 8844.

Contactinformatie

Vraag: Waar kunnen inwoners terecht voor meer informatie?
Antwoord: Voor meer informatie kunt u de informatiepagina bezoeken. Voor verdere vragen of opmerkingen kunt u telefonisch contact opnemen of mailen naar vluchtelingen@rheden.nl.