Nieuwe woonwijk: IJssel District Velp

In het gebied rondom het ziekenhuis in Velp gaan we de komende jaren een moderne, duurzame woonwijk bouwen. Het IJssel District wordt hét visitekaartje van Velp. Het gebied ligt globaal tussen de Waterstraat, Broekstraat, knooppunt Velperbroek en de President Kennedylaan.

Wat gaan we doen?

Het IJssel District wordt een aantrekkelijke woonwijk met een stedelijk karakter en veel groen. Binnen 10 jaar gaan we hier (minimaal) zo’n 786 woningen bouwen. Op langere termijn biedt het plan zelfs ruimte voor 1.100 woningen. Er komt een mix van grondgebonden en gestapelde woningen, die variëren in grootte. Het plan voorziet zowel in huur- als koopwoningen. Een deel van de huurwoningen betreft sociale huur voor huishoudens met een laag inkomen. Daarnaast biedt het plan ruimte voor voorzieningen, zoals scholen, maatschappelijke zorg, winkels en horeca

Het IJssel District wordt een duurzame, groene wijk. Als bewoner kunt u elkaar ontmoeten en ontspannen in een parkachtige omgeving. Deze groene ruimte draagt ook bij aan het opvangen van de gevolgen van klimaatverandering. Bomen, waterpartijen en een zwemvijver geven verkoeling in de zomer en de grote groene ruimte biedt mogelijkheden voor wateropvang bij heftige regen.

Wat gebeurt wanneer?

Ontwikkelplan IJssel District

Sinds september 2022 overleggen we samen met de 3 ontwikkelende partijen regelmatig over de verdere uitwerking van het plan. Samen hebben zij een zogeheten “ontwikkelplan IJssel District” opgesteld. Hierbij is er een uitwerking gemaakt op onderdelen zoals programma, ruimtelijke kwaliteit, openbare ruimte, mobiliteit en fasering om tot een haalbaar plan te komen. Op 3 april is er een informatiebijeenkomst gehouden. De opkomst was er groot en er was ruimte om vragen te stellen en reacties op het Ontwikkelplan te geven. In totaal hebben we 11 reacties ontvangen op het ontwikkelplan IJssel District. Deze reacties hebben we samengevat en gebundeld in een reactienota (PDF, 190 kB). Op basis van deze input zijn er kleine aanpassingen verwerkt in het ontwikkelplan IJssel District (PDF, 11,8 MB). Het Ontwikkelplan is op 27 juni door de raad vastgesteld.

Ter inzage

Van 13 juli tot en met 23 augustus ligt het ontwerp Chw-bestemmingsplan 'Velp Zuid, locatie IJssel District', het bijbehorende ontwerpbeeldkwaliteitsplan IJssel District en het bijbehorende ontwerpbesluit 'Hogere waarden geluid' ter visie. In deze periode kan eenieder de stukken inzien bij de receptie op de 2e etage van het gemeentehuis aan de President Kennedylaan 106 te Velp of via www.ruimtelijkeplannen.nl  
•    Bestemmingsplan
Het bovengenoemde Chw-bestemmingsplan is in het stadium dat een ontwerp ter inzage ligt met de mogelijkheid voor iedereen om te reageren. Het nieuwe bestemmingsplan maakt de voorgenomen ontwikkelingen juridisch, planologisch mogelijk. 
•    Beeldkwaliteitsplan
Aanvullend op het welstandsbeleid is er een beeldkwaliteitsplan opgesteld. Dit beeldkwaliteitsplan ligt gelijktijdig met het ontwerpbestemmingsplan ter inzage en kan later gelijktijdig met het bestemmingsplan, als aanvulling op de welstandsnota, door de gemeenteraad worden vastgesteld. In het plan wordt aandacht besteed aan bouwvolume, rooilijnen, tuinen, gevels, kleur- en materiaalgebruik en inrichting van de openbare ruimte. 
•    Besluit hogere waarden
In het kader van het Chw-bestemmingsplan is akoestisch onderzoek uitgevoerd ten behoeve van de het realiseren van tenminste 786 woningen. De voorkeursgrenswaarde wordt bij alle bouwvlakken overschreden door de snelwegen maar ook door de President Kennedylaan, de Waterstraat en de Broekstraat. Het college is voornemens deze hogere waarden, zoals bedoeld in de Wet geluidhinder, te verlenen. Vanwege de procedure ligt ook dit ontwerpbesluit ter inzage. 

Zienswijzen 

Gedurende de bovenvermelde termijn kan eenieder schriftelijk (geen e-mail) een zienswijze naar voren brengen bij de Gemeenteraad van Rheden. Let op: een pro forma zienswijze is niet mogelijk omdat de Crisis- en herstelwet van toepassing is. 

Inloopavond 

Op dinsdagavond 11 juli is er van 19.00 - 21.00 uur een inloopavond geweest in de voormalige zusterflat aan de Broekstraat 9 te Velp. Tijdens deze avond was er voor omwonenden en/of betrokkenen informatie over het bestemmings- en beeldkwaliteitsplan en was er gelegenheid om vragen te stellen. Na de wettelijke inzagetermijn van 6 weken, vindt besluitvorming in de gemeenteraad plaats. Naar verwachting wordt het bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan eind 2023 vastgesteld. 

Vervolgproces

Ondertussen maken we concrete afspraken middels anterieure overeenkomsten met de ontwikkelende partijen. De bouw van de eerste woningen in het IJssel District gaat vanaf eind 2024 van start. In totaal neemt de bouw van de (minimaal) 786 woningen zo’n 8 jaar in beslag.

Waarom doen we dit?

Na meer dan 50 jaar heeft het Rijnstate Ziekenhuis besloten om te vertrekken uit Velp. Voor ons als gemeente en enkele grondeigenaren in het gebied was dit de aanleiding om na te denken over een nieuwe invulling van het ziekenhuisterrein en de directe omgeving. We hebben samen met de grondeigenaren en ontwerpbureau SVP een masterplan (PDF,  7,7 MB) opgesteld voor de ontwikkeling van dit gebied tot een moderne, duurzame woonwijk. Het bouwen van nieuwe woningen is erg belangrijk. We tellen veel woningzoekenden en hebben weinig bouwmogelijkheden. 

Vragen of meer informatie?

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkeling van het IJssel District? Meld u dan aan voor onze digitale nieuwsbrief door een e-mail te sturen naar ijsseldistrict@rheden.nl Ook voor vragen of het opvragen van de plannen kunt u dit e-mailadres gebruiken.

Nieuwsbrieven