Geluidsmaatregelen spoor

De Stedenbouwkundige visie gaat over het stiller maken van het spoor. In deze visie staat op welke plekken volgens ons wel of geen geluidsschermen gewenst zijn.

Stedenbouwkundige visie

ProRail heeft onderzocht bij welke woningen langs het spoor in onze gemeente de geluidsbelasting boven het wettelijk gestelde maximale geluidsniveau van 65 dB komt. Op basis hiervan heeft ProRail een eerste voorstel gedaan voor geluidsdempende maatregelen bij de woningen die hiervoor in aanmerking komen.

Via de geluidsmaatregelenkaart kun je de eventuele geluidsmaatregelen rondom jouw woning bekijken. 

Als gemeente konden wij invloed uitoefenen op de maatregelen die ProRail voorstelt. De maatregelen die in de Stedenbouwkundige Visie zijn opgenomen zijn mede tot stand gekomen na 5 bijeenkomsten met aanwonenden. Deze voorstellen zijn vervolgens opgenomen in de ‘Stedenbouwkundige Visie’ voor de dorpen Velp, Rheden, De Steeg, Ellecom en Spankeren. Voor Dieren is in de zomer van 2021 al een visie gemaakt die door het college in juli vorig jaar is vastgesteld. 

In de Stedenbouwkundige Visie hebben we aangegeven waarom de geluidsschermen wel of niet wenselijk zijn en op welke plekken we het niet eens zijn met de voorstellen van ProRail. In deze visie is ook aangegeven welke geluidsdempende maatregelen van ProRail de voorkeur hebben. 

Bekijk de stedenbouwkundige visie (PDF, 11,4 MB)

Bekijk de bijlagen van de stedenbouwkundige visie (PDF, 305 kB)

Planning

ProRail gaat de Stedenbouwkundige Visie nu beoordelen en bepaalt vervolgens welke maatregelen zij overnemen in het zogenaamde saneringsplan. De verwachting is dat het ontwerp-saneringsplan vanaf medio 2023 wordt gepubliceerd door ProRail. In dit plan staat ook wanneer ProRail de maatregelen uitvoert. Na de inspraakprocedure en de goedkeuring van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) begint ProRail met de uitvoering.

Lees hier verder hoe ProRail het Meerjarenprogramma Geluidsanering uitvoert

Reageren op het ontwerp-saneringsplan

U wordt als omwonenden per brief op de hoogte gehouden van de publicatie en de wettelijke (inspraak)procedure. U kunt als omwonenden nog op de plannen van ProRail reageren. Wanneer u het niet eens bent met de voorgenomen maatregelen in het ontwerp-saneringsplan, kunt u een zienswijzen indienen.

Nadat de inspraaktermijn is geëindigd, beantwoord ProRail uw zienswijzen. De minister weegt de zienswijzen mee in het besluit. Na dit besluit heeft u 6 weken de tijd om hier beroep tegen aan te tekenen bij de Raad van State. Na uitspraak van de Raad van State zijn de plannen definitief. Hierna gaat de aanbestedingsprocedure van start. ProRail houdt u als omwonenden via een brief op de hoogte van de (eerste) planning van de uitvoering van de geluidsmaatregelen.

Vraag en antwoord

Onderstaand document bevat vragen en antwoorden die tijdens de bijeenkomsten afgelopen zomer zijn gesteld over diverse spoorthema’s (niet alleen MJPG).

Vraag en antwoord (PDF, 228 kB)