Informatie MJPG Spoor

ProRail werkt binnen het Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG) aan het stiller maken van het spoor. Dat doet ProRail vooral door het plaatsen van geluidschermen of raildempers.

In sommige gevallen kunnen ook geluidsisolerende maatregelen aan de woningen een oplossing zijn. 

Ruimtelijke mogelijkheden

ProRail heeft onderzocht bij welke woningen langs het spoor in de gemeente Rheden de geluidsbelasting te hoog is. Daarna heeft ProRail gekeken waar dan welke maatregelen getroffen moeten worden. Hierbij stellen ze steeds een oplossing voor die het meest effectief het geluid vermindert tegen een betaalbare prijs.
Een geluidsscherm heeft veel invloed op de woonomgeving en zal dan ook niet overal de meest gewenste oplossing zijn. Gemeenten mogen daarom bezwaren aandragen op de voorgestelde maatregelen als zij vinden dat deze maatregelen ten koste gaat van een goede leefomgeving. 

Stedenbouwkundige visie

Wij werken daarom aan stedenbouwkundige visies voor Velp, Rheden, De Steeg, Ellecom en Spankeren. In die visie komt te staan waar en tot hoe hoog geluidschermen acceptabel zijn. Het college van B&W stelt deze uiteindelijk vast. 
Voor Dieren is in de zomer van 2021 al een visie gemaakt die door het college in juli vorig jaar is vastgesteld. 

Wat gebeurt er met de visie?

De stedenbouwkundige visie wordt na de zomer door het college van B&W aangeboden aan ProRail. ProRail beoordeelt deze visie en bepaalt vervolgens welke maatregelen zij overneemt in het zogenaamde saneringsplan. In dat saneringsplan staat ook wanneer ProRail de maatregelen uitvoert.
Omwonenden kunnen officieel op de voorgenomen vaststelling van deze plannen van ProRail reageren. Na de formele inspraakprocedure en de goedkeuring van het ministerie van IenW begint ProRail met de uitvoering.

Meer weten?

Vragen?