Voormalige hockeyvelden (Admiraal Helfrichlaan Dieren)

Het terrein van de voormalige hockeyvelden aan de Admiraal Helfrichlaan in Dieren wordt sinds maart 2018 niet meer gebruikt. Er is geen behoefte om het terrein te gebruiken voor sportdoeleinden, daarom zijn we gestart met onderzoek naar de mogelijkheden voor ander gebruik van de grond.

Op 26 september 2023 heeft de gemeenteraad de kadernota voor de voormalige hockeyvelden vastgesteld. Deze kadernota bepaalt de kaders voor de inrichting van het terrein van de voormalige hockeyvelden. Wet- en regelgeving zoals grondwaterbescherming en milieuzonering bepalen vooral de kaders voor de Tiny houses en de woningbouw. Verder is de woonvisie uitgangspunt bij het gekozen woningprogramma.

Binnen gekomen reacties en definitieve kadernota

De kadernota heeft van 8 december 2022 tot en met 18 januari 2023 ter inzage gelegen. Van de terinzagelegging is een kennisgeving gepubliceerd in het Gemeenteblad en in de Regiobode. Tijdens de inzage termijn zijn 27 reacties binnengekomen. Deze reacties zijn verzameld in een reactienota (PDF, 1,2 MB). De reacties zijn daarbij kort samengevat weergegeven en voorzien van een antwoord. De reacties hebben geleid tot de aangepaste kadernota van 26 september 2023. Op 20 februari 2024 hebben gemeente en woningbouwcorporatie Vivare een intentieovereenkomst getekend voor de door Vivare af te nemen toekomstige sociale woningen in deze ontwikkeling. Via het uitschrijven van een tender gaan we dit jaar op zoek naar een geschikte partij die de toekomstige ontwikkeling van de voormalige hockeyvelden kan uitwerken en realiseren. Hiervoor vindt eerst een selectie plaats. We nemen hierbij betrokkenen (waaronder de omwonenden) zoveel mogelijk mee. In de eerste helft van 2024 zijn de eerste participatiemomenten.

Voorlopige planning

  • 3de kwartaal 2023: kadernota
  • 2024: tender
  • 1e kwartaal 2025: stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitsplan
  • 1e kwartaal 2026: omgevingsplan en explotatieplan
  • Vanaf 2026: realisatie
  • 2027: beheer openbaar gebied

Meer informatie en vragen

Mocht u vragen hebben over dit project, dan kunt u telefonisch contact opnemen of mailen naar voormaligehockeyvelden@rheden.nl.