Admiraal Helfrichlaan (voormalige hockeyvelden)

Het terrein van de voormalige hockeyvelden aan de Admiraal Helfrichlaan in Dieren wordt sinds maart 2018 niet meer gebruikt. Omdat er geen behoefte is aan gebruik van de grond voor sportdoeleinden, is gestart met onderzoek naar de mogelijkheden voor ander gebruik van de grond.

Door de verhuizing van de hockeyvereniging is de grond teruggegaan naar de gemeente die eigenaar is. 

Onderzoek invulling woningbouw

In januari 2022 stemde de gemeenteraad in met de startnotitie. Deze startnotitie geeft de ontwikkelrichting voor dit perceel weer en het proces wat doorlopen wordt om de haalbaarheid van deze ontwikkelrichting te onderzoeken. Onderzocht wordt of een invulling van het terrein met woningbouw, Tiny Houses en een natuurtuin mogelijk is.

Vervolg

De volgende stap in het proces is het formuleren van kaders waarbinnen een herontwikkeling kan plaatsvinden in een zogenoemde kadernota. De kadernota biedt onder andere inzage in welke wet- en regelgeving van toepassing is op de herontwikkeling en wat dit voor de ontwikkelruimte betekent. 

Ontwikkelingen

Uit onderzoeken komt naar voren dat er een vraagstuk ligt ten aanzien van stikstof voor deze locatie. Dit vraagt keuzes van het nieuwe college. Daarnaast leggen wij deze kadernota bij voorkeur niet in de zomerperiode ter inzage. Om deze redenen is de eerder beoogde planning (dat de gemeenteraad voor de zomer over de kadernota een besluit neemt) niet haalbaar. Wij verwachten dat zij dat in het eerste kwartaal 2023 kan doen.