Voormalige hockeyvelden (Admiraal Helfrichlaan)

Het terrein van de voormalige hockeyvelden aan de Admiraal Helfrichlaan in Dieren wordt sinds maart 2018 niet meer gebruikt. Er is geen behoefte om het terrein te gebruiken voor sportdoeleinden, daarom zijn we gestart met onderzoek naar de mogelijkheden voor ander gebruik van de grond.

In januari 2022 heeft de gemeenteraad de startnotitie voor de voormalige hockeyvelden vastgesteld. Deze startnotitie geeft de ontwikkeling aan voor de inrichting van het perceel van de voormalige hockeyvelden. Hieruit komt als voorstel om te onderzoeken of er een invulling van het terrein met woningbouw, Tiny houses en een natuurtuin mogelijk is. 

Kadernota

Nadat de startnotitie is vastgesteld, is de volgende stap in het proces het opstellen van kaders waarbinnen een herontwikkeling kan plaatsvinden. Deze kaders zijn verwerkt in een zogenoemde kadernota. De kaders voor de woningbouw en Tiny houses worden vooral bepaald door wet- en regelgeving over onder andere grondwaterbescherming en milieuzonering. De woonvisie is het uitgangspunt bij het gekozen woningprogramma. De kadernota heeft van donderdag 8 december 2022 tot en met woensdag 18 januari 2023 ter inzage gelegen. Van de terinzagelegging is een kennisgeving gepubliceerd in het Gemeenteblad en in de Regiobode. Tijdens de inzage termijn zijn 27 reacties binnengekomen. Deze reacties zijn verzameld in een reactienota (PDF, 1,2 MB). De reacties zijn daarbij kort samengevat weergegeven. Naast elke reactie staat steeds het antwoord van ons weergegeven. Naar aanleiding van de reacties is de concept kadernota (PDF 1,6 MB) op een aantal punten aangepast. Deze aangepaste kadernota is samen met de reactienota voorgelegd aan het college en vastgesteld.
 
Tijdens de raadvergadering van 23 mei 2023 heeft de raad nog geen besluit genomen over de kadernota en aangegeven dit uit te stellen tot na het zomerreces. Zodra er een concrete datum bekend is, communiceren wij dat via deze webpagina.

Meer informatie en vragen

Mocht u de reactienota en de kadernota niet digitaal kunnen raadplegen of als u vragen heeft, kunt u contact opnemen