Bloemershof

Ontwerp Bestemmingsplan en ontwerp beeldkwaliteitsplan 

Het ontwerp bestemmingsplan heeft ter inzage gelegen. Er zijn twee zienswijzen op het ontwerp ontvangen. We gaan aan de slag met deze reacties en wanneer het klaar is worden deze voorgelegd aan de gemeenteraad.

U kunt het ontwerpbestemmingsplan met de bijbehorende stukken en het ontwerpbeeldkwaliteitsplan in elektronische vorm raadplegen hieronder.

Ontwerpbestemmingsplan

Ontwerpbeeldkwaliteitsplan (PDF, 2,42 MB)

Globale planning

Deze planning is van veel factoren afhankelijk en kan gewijzigd worden.

  • Vaststellen bestemmingsplan: 1e kwartaal 2023
  • Start bouw: 2024

Meer informatie

Voor meer informatie en vragen over de ontwikkelingen Bloemershof in Dieren kunt u een e-mail sturen naar: bloemershof@rheden.nl

Een stukje geschiedenis

In 2006 heeft de gemeenteraad de kaders voor de totale gebiedsontwikkeling vastgesteld. Hierin is opgenomen dat op het braakliggend terrein achter de brandweerkazerne, gymzaal en school, gelegen aan de Harderwijkerweg in Dieren, woningbouw komt. Het plangebied is het hoekperceel, begrensd door de Burg, Bloemersstraat en de Oostlaan. Na vaststelling in de raad is er een prijsvraag, een zgn en ontwerp-/ontwikkelingcompetitie uitgeschreven. Door ondermeer de woningbouwcrisis in 2008 en faillissement van de ontwikkelaar van destijds, is verdere planvorming en realisatie van de woningbouw tot nu toe uitgebleven.

Opzet van de wijk

Het winnend ontwerp* van destijds, in de vorm van twee bouwblokken/’benen, vormt ook nu weer het uitgangspunt voor het verdere ontwerp. Dereeds gerealiseerde school, gymzaal en brandweerkazerne moeten een eenheid gaan vormen met de toekomstige, nog te realiseren,  woningen. Het verkavelingsplan, met de twee bouwblokken zijn mede ingegeven door de regels omtrent bodemverontreiniging, grondwaterbescherming en externe veiligheid.
*De gewenste onderlinge samenhang van bebouwing in aansluiting op het parkachtige karakter van de omgeving en aangrenzende Veluwe zijn door het voorgestelde stedenbouwkundig concept tot uitdrukking gebracht.

Impressiebeeld vanuit massastudie

Massastudie

Voor het verder te realiseren plan voor woningbouw en de openbare ruimte op het braakliggende terrein aan de Bloemershof is een massastudie (PDF, 10,5 MB) gemaakt. Het plan bestaat uit 5 geschakelde woningen; 2 twee -onder een kap woningen en 25 appartementen. De geschakelde woningen hebben een klein stukje privé tuin en de appartementen beschikken over enkele daktuinen. Het midden van het plangebied zal worden ingericht als openbaar gebied met veel groen en een wadi.

Tot 14 juni 2021 kon er gereageerd worden op de massastudie. In totaal hebben we 31 reacties gehad op de massastudie. Veel van de respondenten willen graag meer informatie ontvangen over de bouwplannen en willen zich inschrijven of op de hoogte gehouden worden van de uitwerking van de plannen. Er zijn enkele suggesties gekomen ten aanzien van de beeldkwaliteit, aansluiting op de Oostlaan (burgemeester Bloemersstraat aan de zijde van Gelders hof), woonprogramma (koop/huur), verkeersontsluiting en aansluiting op de eventueel te ontwikkelen plannen van Attent. De suggesties worden bekeken en indien mogelijk en gewenst verwerkt in het ontwerp.