Begeleiding en dagbesteding

Komt u in uw dagelijks leven veel problemen tegen? Dan kan begeleiding in de vorm van ondersteuning of toezicht een oplossing zijn. Er zijn in basis 4 vormen van begeleiding:

Individuele begeleiding

Dit is begeleiding bij u thuis door een ambulant begeleider. De ambulant begeleider helpt u bijvoorbeeld bij:

  • Het aanbrengen van (dag)structuur in uw leven.
  • Het plannen en voorbereiden van activiteiten. Denk aan het krijgen van dagritme, sociale contacten leggen en inzicht krijgen in mogelijke gevolgen van keuzes.
  • Het toepassen van de vaardigheden die u heeft geleerd.

Begeleiding in groepsverband

Begeleiding in groepsverband (dagbesteding) is gericht op het verbeteren van de (dag)structuur, onderhouden van aangeleerde vaardigheden, ontmoeting met anderen en/of begeleiding richting de arbeidsmarkt. Het gaat om verschillende activiteiten, afhankelijk van de behoefte.

  • Creatief
  • Recreatief
  • Educatief
  • Sociaal-cultureel
  • Arbeidsmatig

Bij medische noodzaak is vervoer van en naar de dagbesteding mogelijk.

Kortdurend verblijf

Heeft u de zorg voor iemand met een beperking die permanent toezicht nodig heeft? Dan kan kortdurende verblijf (buitenhuis) u als mantelzorger even ontlasten. Deze vorm van opvang noemen we ook wel logeeropvang of respijtzorg. Vraag eerst bij uw zorgverzekeraar of kortdurend verblijf door hen wordt vergoed.

Persoonlijk Plan

Heeft u met uw familie, vrienden of netwerk al een passende oplossing bedacht voor uw probleem? Maak dan gebruik van het Persoonlijk Plan.

Gesprek

In een persoonlijk gesprek gaan we samen met u op zoek naar een oplossing. Ook kijken we of u in aanmerking komt voor een maatwerkvoorziening begeleiding/dagbesteding. Wij kijken daarbij altijd eerst naar wat u zelf kunt of deels kunt en of er iemand uit uw omgeving kan helpen. We gaan in gesprek aan de hand van het Persoonlijk Plan wat u heeft ingevuld. Heeft u zelf nog geen oplossing bedacht? Vul dan de Melding Sociaal Domein (online formulier) in of bel met het Sociaal Meldpunt.

Het kan fijn zijn om iemand te vragen bij het gesprek aanwezig te zijn. Heeft u niemand in uw omgeving die mee kan of wil? Kies dan voor een gratis cliëntondersteuner van welzijnsorganisatie MEE.

Kosten en eigen bijdrage

Voor begeleiding betaalt u een eigen bijdrage. Hoeveel u betaalt is afhankelijk van uw leeftijd en of u alleenstaand bent of een partner heeft. De eigen bijdrage is nooit meer dan € 19,00 per maand. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent de eigen bijdrage. Van hen ontvangt u bericht over hoeveel en hoe u moet betalen.

Persoonsgebonden budget (pgb)

Wij hebben niet met alle zorgaanbieders een contract afgesloten. Daardoor is zorg in natura niet altijd mogelijk. In andere gevallen kunt u mogelijk op basis van een persoonsgebonden budget de zorgaanbieder betalen. Met een pgb regelt u zelf uw zorg. Een pgb wordt beheerd door de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Meer over het persoonsgebonden budget.

Beschermd wonen

Beschermd wonen is het bieden van een veilige woonomgeving en begeleiding aan mensen met een psychische aandoening (ZZP GGZ categorie C) of verstandelijke beperking.
Mensen met een lichamelijke beperking kunnen contact opnemen met het Centrum Indicatie Zorg (CIZ). Daar kunt u een aanvraag doen voor een indicatie op basis van de Wet langdurige zorg (Wlz).

De aanleiding voor beschermd wonen kan zijn dat iemand, bijvoorbeeld vanwege psychische problemen, zich niet zelfstandig kan redden zonder de directe nabijheid van 24 uur per dag toezicht of ondersteuning.

Vragen over beschermd wonen?

Met vragen over beschermd wonen kunt contact opnemen met met Sociaal Meldpunt. Wij behandelen de aanvragen samen met gemeente Arnhem.