Begeleiding en dagbesteding

Komt u in uw dagelijks leven problemen tegen die u niet zelf of met mensen in uw persoonlijke omgeving weet op te lossen? Dan kan begeleiding van een professionele hulpverlener in sommige gevallen een oplossing zijn.

Van een aantal vormen van begeleiding en dagbesteding kunt u zonder tussenkomst van ons gebruik maken. Voor deze vormen van hulp is namelijk geen indicatie nodig en hoeft u geen eigen bijdrage te betalen. Het gaat hier om:

Wilt u hiervan gebruik maken? Dan kunt u contact opnemen met Incluzio Rheden.

Voor andere vormen van zorg en ondersteuning kunt u terecht bij ons Sociaal Meldpunt. Denk hierbij aan:

De medewerkers van het Sociaal Meldpunt beantwoorden graag uw vragen over deze vormen van zorg en ondersteuning.

Gesprek en persoonlijk plan

In een persoonlijk gesprek met een medewerker van Incluzio Rheden zoekt u samen naar een oplossing of aanpak. U stelt samen een persoonlijk plan op waarin staat beschreven hoe en met hulp van wie de benodigde zorg of ondersteuning wordt vormgegeven. U kunt een gesprek aanvragen bij Incluzio Rheden door rechtstreeks contact met hen op te nemen.

Als uit het gesprek toch blijkt dat u (voor een deel) specialistische zorg of ondersteuning nodig heeft, dan dient Incluzio Rheden deze ondersteuningsvraag in bij de gemeente. Voor gespecialiseerde begeleidig is nog wel een indicatie nodig.

Als uw aanvraag door ons ontvangen is, beoordeelt een consulent uw persoonlijke situatie en uw hulpvraag. Soms is aanvullend medisch onderzoek nodig om uw aanvraag goed te kunnen beoordelen. Het afhandelen van uw aanvraag kan enkele weken duren.

Advies over uw vraag of probleem voor ondersteuning of zorg

Als u niet goed weet waar u uw vraag of probleem voor ondersteuning of zorg moet stellen, kunt u voor advies contact opnemen met een onafhankelijke cliëntondersteuner

Individuele begeleiding

Dit is begeleiding bij u thuis door een ambulant begeleider. De ambulant begeleider helpt u bijvoorbeeld bij:

  • Het aanbrengen van (dag)structuur in uw leven.
  • Het plannen en voorbereiden van activiteiten. Denk aan het krijgen van dagritme, sociale contacten leggen en inzicht krijgen in mogelijke gevolgen van keuzes.
  • Het toepassen van de vaardigheden die u heeft geleerd.

Begeleiding in groepsverband

Begeleiding in groepsverband (dagbesteding) is gericht op het verbeteren van de (dag)structuur, onderhouden van aangeleerde vaardigheden, ontmoeting met anderen en/of begeleiding richting de arbeidsmarkt. Het gaat om verschillende activiteiten, afhankelijk van de behoefte.

  • Creatief
  • Recreatief
  • Educatief
  • Sociaal-cultureel
  • Arbeidsmatig

Bij medische noodzaak is vervoer van en naar de dagbesteding mogelijk.

Kortdurend verblijf

Heeft u de zorg voor iemand met een beperking die permanent toezicht nodig heeft? Dan kan kortdurende verblijf (buitenhuis) u als mantelzorger even ontlasten. Deze vorm van opvang noemen we ook wel logeeropvang of respijtzorg. Vraag eerst bij uw zorgverzekeraar of kortdurend verblijf door hen wordt vergoed.

Beschermd wonen

Beschermd wonen is het bieden van een veilige woonomgeving en begeleiding aan mensen met een psychische aandoening (ZZP GGZ categorie C) of verstandelijke beperking.
Mensen met een lichamelijke beperking kunnen contact opnemen met het Centrum Indicatie Zorg (CIZ). Daar kunt u een aanvraag doen voor een indicatie op basis van de Wet langdurige zorg (Wlz).

De aanleiding voor beschermd wonen kan zijn dat iemand, bijvoorbeeld vanwege psychische problemen, zich niet zelfstandig kan redden zonder de directe nabijheid van 24 uur per dag toezicht of ondersteuning.

Kosten en eigen bijdrage

Als u hulp en ondersteuning ontvangt van Incluzio Rheden dan zijn hieraan geen kosten verbonden. Voor deze hulp betaalt u ook geen eigen bijdrage.

Voor geïndiceerde begeleiding en dagbesteding betaalt u in veel gevallen een eigen bijdrage. Hoeveel u betaalt is afhankelijk van uw leeftijd en of u alleenstaand bent of een partner heeft. De eigen bijdrage is nooit meer dan € 19,00 per maand. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent de eigen bijdrage. Van hen ontvangt u bericht over hoeveel en hoe u moet betalen.

Persoonsgebonden budget (pgb)

Het kan voorkomen dat de zorg en ondersteuning die u nodig heeft niet geleverd kan worden door een zorgaanbieder waarmee wij  een contract hebben afgesloten. Daardoor is zorg in natura niet altijd mogelijk. In deze situatie kunt u mogelijk op basis van een persoonsgebonden budget (pgb) de zorgaanbieder betalen. Met een pgb regelt u zelf uw zorg. Een pgb wordt beheerd door de Sociale Verzekeringsbank (SVB).