Ontwikkeling Imboslaan Dieren

Op de voormalige schoollocatie bij de Imboslaan in Dieren willen wij een nieuwe duurzame moderne woonwijk bouwen.

Kadernotitie

Op 29 juni 2021 heeft de gemeenteraad de kadernotitie Imboslaan (PDF 409 kB) gewijzigd vastgesteld. De raad heeft besloten het fietspad uit het plan te schrappen.

Stedenbouwkundig schetsplan

Op basis van de inhoudelijke kaders uit de kadernotitie Imboslaan is aan de ontwikkelaars Klaassen/BPD gevraagd een stedenbouwkundig schetsplan op te stellen. Dit schetsplan wordt op zijn vroegst in het najaar van 2022 gepresenteerd aan de omwonenden en verdere belanghebbenden. Dan is er gelegenheid om te reageren. Reacties/suggesties die hieruit volgen, worden meegenomen bij het opstellen van een concreet schetsplan dat als basis dient voor het op te stellen bestemmingsplan.

Wat vooraf ging

In mei 2020 heeft de raad een startnotitie (PDF, 325 kB) opgesteld met randvoorwaarden. In deze startnotitie is rekening gehouden met de wensen die de omwonenden hebben geuit naar aanleiding van het vorige plan uit 2017, dat als gevolg van gebrek aan draagvlak bij omwonenden niet is doorgegaan. Vervolgens is de startnotitie voor advies voorgelegd aan het wijkplatform Dieren Noordoost (DiNO). Hen is gevraagd om in overleg met de buurtbewoners te komen met een buurtadvies (PDF, 758 kB)  over de gemeentelijke plannen.

Proces sinds de kadernotitie

De ontwikkelaars Klaassen/BPD zijn eind 2021 aan de slag gegaan met het opstellen van een stedenbouwkundig schetsplan. Er zijn enkele overleggen geweest tussen gemeente en ontwikkelaars Klaassen/BPD om het vervolgproces samen verder uit te werken.
Daarnaast zijn er een aantal noodzakelijke aanvullende ecologische onderzoeken uitgevoerd en afgerond in de periode 2021-2022. Vlak daarvoor werden al een Quickscan en Boomeffectrapportage uitgevoerd. De resultaten van de onderzoeken worden meegenomen bij het opstellen van het stedenbouwkundig plan, zoals het onderzoek naar vleermuizen, eekhoorns, dassen en andere diersoorten. In het voorjaar van 2022 zijn alle onderzoeken definitief afgerond. Voorbereidende werkzaamheden voor het bestemmingsplan zijn inmiddels opgestart.

Stikstof

In het voorjaar 2022 werd de geactualiseerde rapportage stikstof met ‘aerius berekeningen’ opgeleverd volgens de laatste versie en uitgangspunten. De Provincie kan echter op dit moment geen vergunning verlenen voor het nieuwbouwproject aan de Imboslaan. Dat heeft te maken met het nieuwe stikstofreductieplan van het Rijk en de nabijheid van een Natura 2000-gebied. Een nieuwbouwproject zorgt in de meeste gevallen voor stikstofuitstoot die op verschillende manieren gecompenseerd kan worden. Het aantal mogelijkheden is voor de Imboslaan beperkt waardoor opnieuw naar de haalbaarheid van het project Imboslaan moet worden gekeken.

Hoe verder?

In de tweede helft van 2022 wordt voor dit nieuwbouwproject gekeken naar mogelijkheden voor compenserende stikstofruimte en verdergaande stikstofreductie. Dat kan leiden tot aanpassingen van het huidige stedenbouwkundige schetsplan. Het is daarom moeilijk in te schatten wanneer de schetsontwerpen van de nieuwbouwplannen gedeeld worden met bewoners, betrokkenen en belangstellenden. Een datum voor een informatieavond kan nog niet worden ingepland. 

Meer informatie

Voor meer informatie en vragen kunt u een e-mail sturen naar planimbos@rheden.nl of contact met ons opnemen.